Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) - informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych:
I. Administratorem danych osobowych jest:
INSTAL-BUD Henryk Stachula z siedziba, ul. Graniczna 147c, 23-204 Kraśnik, NIP:7150401885, REGON:430531397, tel.697270158
II. Cele i podstawy przetwarzania
Jako Administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane:
1. w celu wykonania zawartej umowy, w tym zapewnieniu poprawnej jakości usług przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu oraz okresie archiwizacji wynikającej z obowiązujących przepisów prawnych,
2. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego Interesu zabezpieczenia Informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów,
3. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacja naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu,
4. w celu wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, np. wystawiania i przechowywania dokumentów księgowych, udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianych przepisami itp.
III. Odbiorcy danych
W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa wyżej odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione, na podstawie przepisów prawa, a także podmioty, z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz Administratora (np. biura architektoniczne i projektowe innych branż, firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe, instytucje finansowe, ubezpieczeniowe, likwidatorzy szkód, wykonawcy usług w ramach likwidacji szkód, podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe).
IV. Przekazywanie danych do państw trzecich.
Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej bądź Europejski Obszar Gospodarczy.
V. Okres przechowywania danych
Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy, wszelkie dane osobowe zostaną zniszczone lub zwrócone, niezwłocznie z chwilą powzięcia takiej decyzji. Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane zależy od:
- czasu obowiązywania umowy, porozumienia,
- przepisy prawa, które mogą nas obligować do przetwarzania danych przez określony czas,
- okres, który jest niezbędny do obrony interesów stron,
- czas niezbędny do realizacji na Państwa rzecz działań.
VI. Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:
1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,
4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
5. prawo do przenoszenia danych,
6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
VII. Skarga
Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
VIII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia umowy. Podanie danych osobowych jest wymogiem koniecznym, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub jest niezbędne dla zawarcia umowy.
IX. Profilowanie i zautomatyzowane decyzje
W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji wynikiem profilowania danych osobowych.